ชวนคิด: รักษาตนและผู้อื่น (สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน))

ทุกคนในโลกต่างต้องถ้อยทีต้องพึ่งอาศัยกันในทางใดทางหนึ่งทั้งนั้น จึงควรปฏิบัติตนในทางที่จะชื่อว่ารักษาไว้….

Read More