Tag: การทำงาน

ชวนคิด: วินัย (พระบรมราโชวาท ในหลวง รัชกาลที่เก้า)

วินัยนั้น เมื่อนำมาฝึกหัดปฏิบัติจะเป็นดังข้อบังคับที่ควบคุมบุคคลให้ประพฤติปฏิบัติเป็นระเบียบ จึงอาจทำให้เกิดความอึดอัดลำบากใจ เพราะต้องฝืนกระทำ แต่เมื่อปฏิบัติไปให้ชิน จนรู้สึกว่าเป็นไปโดยอัตโนมัติแล้ว …

Read More

คลายปม: ความเครียดจากการแข่งขันในที่ทำงาน งานที่ต้องก้าวหน้าตลอดไม่หยุดนิ่ง เราเดินช้ารุ่นน้องแซง ทำให้เครียดมาก ท่านมีคำแนะนำอย่างไร

อาตมาเชื่อว่าเรารักงานของเรา และพยายามทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ เราก็น่าจะต้องก้าวหน้าไม่ได้หยุดนิ่ง อาตมาที่ไม่ได้อยู่ในวงการธุรกิจ แต่สงสัยว่าจำเป็นไหมที่ต้องคอยดูว่าคู่แข่งเขาทำอะไรกัน…

Read More

ชวนคิด: ปฏิบัติให้เป็นกลาง (พระราชดำรัส ในหลวง รัชกาลที่ ๙)

ในการปฏิบัติทั้งปวง ทั้งงานที่เป็นภาระทางโลก ทั้งงานที่เป็นการค้นหาความจริงในทางธรรม ถ้าบุคคลระมัดระวังตั้งใจปฏิบัติให้เป็นกลาง โดยใช้กำลังกาย กำลังใจ และกำลังความเพียรให้พอเหมาะกับงาน และกระทำโดยถูกต้องเที่ยงตรงพร้อมด้วยสติสัมปชัญญะไม่ให้เจือปนด้วยอคติทั้งสามประการแล้ว…

Read More

ชวนคิด: การสร้างอนาคต (พระบรมราโชวาท ในหลวงรัชกาลที่ ๙)

ในการสร้างอนาคตที่มั่นคงรุ่งโรจน์นั้น นอกจากวิชาความรู้ที่เจนจัดแล้ว บุคคลยังจำเป็นต้องอาศัยคุณสมบัติและความสามารถพิเศษอีกหลายด้าน เป็นเครื่องอุดหนุนและส่งเสริมความรู้ของตนด้วย
ข้อแรก จะต้องเป็นคนที่ทำตัวทำงานอย่างมีหลักการ มีระเบียบ มีเหตุผลที่ถูกต้อง เป็นประโยชน์ เป็นธรรม

Read More
Loading

พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต

พระอาจารย์ชยสาโร

พระอาจารย์เจฟฟรีย์ ฐานิสฺสโร

ติดตามทำบุญดอทเนต