Tag: กัลยาณมิตร

คลายปม: มารดาอยากให้ลูกศิษย์แต่งงานมีครอบครัว บอกว่าเป็นผู้หญิงอยู่เป็นโสดคนเดียวไม่มีลูกหลาน แก่ตัวจะลำบาก

เรื่องการประพฤติพรหมจรรย์เป็นเรื่องยากเหมือนกัน น้อยคนมีบารมีตลอดรอดฝั่ง อยู่ที่ว่าผู้ถามมั่นใจในศรัทธาของตน มั่นใจในบารมี หรือมั่นใจว่าตัวเองสามารถเป็นที่พึ่งของตนตลอดไป เพราะว่าผู้หญิงมีธรรมชาติแพ้ผู้ชายตรงที่ว่า ผู้ชายอายุ ๕๐ ปี ๖๐ ปี อยากมีลูกก็มีได้…

Read More

นางโรหิณี เป็นกัลยาณมิตรนำบิดาให้ถึงที่พึ่งอันประเสริฐ

ครั้งหนึ่ง พระพุทธเจ้าเสด็จมาประทับอยู่กรุงเวสาลี นางได้ข่าวแล้วไปเข้าเฝ้าฟังธรรมในพระวิหาร บรรลุโสดาปัตติผล เป็นพระโสดาบัน กลับมาบ้านก็พูดถึงแต่ความดีของพระสมณะ และความน่าเลื่อมใสของพระสมณะให้บิดาให้ยินบ่อยๆ…

Read More
Loading

พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต

พระอาจารย์ชยสาโร

พระอาจารย์เจฟฟรีย์ ฐานิสฺสโร

ติดตามทำบุญดอทเนต