ชวนคิด: ทุกข์เพราะการทำดี (สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช)

“คนที่ทำดีไม่น้อย เป็นทุกข์เพราะการทำดีของตน ที่ไม่กล้าที่จะทำดีก็มี...

Read More