homepage

ชวนคิด: มนุษย์ – สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน)

มนุษย์ ที่แปลอย่างหนึ่งว่า ผู้มีจิตใจสูง คือ มีความรู้สูง ดังจะเห็นได้ว่าคนเรามีพื้นปัญญาสูงกว่าสัตว์ดิรัจฉานมากมาย สามารถรู้จัก…

read more

ชวนอ่าน: สมถกรรมฐานมีวิธีใดบ้างครับ?

ก็อย่างที่บอก ส่วนมากพระเถระ นักปราชญ์ทั้งหลายท่านจัดไว้ ก็มีกรรมฐาน ๔๐ กอง แต่ว่าแล้วแต่ว่าจริตนิสัยเราจะถูกกับกรรมฐานบทใดเช่น ระลึกถึง…

read more

ชวนอ่าน: เรื่องเล่าที่ ๑๕ เด็ดหนวดเสือโคร่ง (พระอาจารย์ชยสาโร)

หลังสงครามเกาหลี ทหารผ่านศึกคนหนึ่งได้กลับมาอยู่บ้านกับครอบครัวอีกครั้ง เขารอดปลอดภัยมาจากสงครามด้วยอวัยวะครบสามสิบสอง ภรรยาของเขาแสนจะดีใจที่…

read more

ชวนคิด: คนโง่ คนฉลาด – สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน)

คนโง่นั้น เมื่อยังยอมอาศัยปัญญาของคนฉลาดอยู่ ก็ยังพอรักษาตนอยู่ได้ แต่เมื่อโง่เกิดอวดฉลาดขึ้นมาเมื่อใด ก็เกิดวิบัติเมื่อนั้น…

read more

ชวนอ่าน: สมถะกับวิปัสสนา ผู้ปฏิบัติจะเริ่มด้วยวิธีใดก่อนดีครับ?

จริงๆ แล้วมันทำได้ทั้งสองวิธี ทำควบคู่กันไป ส่วนมากโดยที่เราไม่รู้ตัวว่าเรามีสมาธิ มันก็ใช้ปัญญานำสมาธิ ใช้ปัญญานำเพราะอะไร?…

read more

ชวนอ่าน: การสร้างถาวรวัตถุ ถ้าลูกศิษย์ได้สร้าง แม้ไม่ได้มรรคผลในชาตินี้ก็จะเป็นพื้นฐานปัจจัยนำร่องไปใช่ไหมครับ?

เป็นเสบียงเป็นทานบารมี สละความโลภ ความตระหนี่ถี่เหนียวออกจากใจเรา เป็นเสบียง ทีนี้การเดินทางในปัจจุบันเรายังมีอัตตภาพร่างกาย มีธาตุขันธ์ เราก็ใช้…

read more

ชวนคิด: สัญญาณไฟแดง กับ คนเข้มแข็ง

คนที่อ่อนแอ ย่อมแพ้อุปสรรคง่ายๆ ส่วนคนที่เข้มแข็งย่อมไม่ยอมแพ้ เมื่อพบอุปสรรคก็แก้ไขไป รักษาการงาน…

read more

ชวนอ่าน: เป็นสายกรรมฐานที่เปิดโอกาสให้สร้างบารมีด้านวัตถุด้วย ซึ่งคนไม่ค่อยจะได้เจอ

คือว่าเราคิดหลายแง่หลายมุม เช่นตอนที่เราเปิดสำนักปี ๒๕๓๖ เราอาศัยครอบครัวหนึ่ง คือครอบครัวของโยมฮุ้นนี่ เขาอุปัฏฐากดูแลเรื่องอาหารทุกอย่าง ปัจจัย ๔ พร้อม พระก็ไม่กี่รูป …

read more

ชวนคิด: ใช้ความรู้นั้นช่วยตนเองไม่ได้ – สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน)

มีคนไม่ใช่น้อยที่เรียนรู้มากมาย อะไรดีอะไรชั่ว รู้ทั้งนั้น แต่ไม่ทำดี หรือทำก็ทำสิ่งไม่ดี เรียกว่าใช้ความรู้นั้นช่วยตนเองไม่ได้ ก็เพราะ…

read more

พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต

พระอาจารย์ชยสาโร

พระอาจารย์เจฟฟรีย์ ฐานิสฺสโร

ติดตามทำบุญดอทเนต

Share This