Category: ชวนศึกษา

แนะนำธรรมะ: การปฏิบัติเบื้องต้น

การถามตอบปัญหาธรรมะ เรื่อง “การปฏิบัติเบื้องต้น”
พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต (วัดป่าสันติพุทธาราม)
เทศน์เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๐

Read More
Loading

พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต

พระอาจารย์ชยสาโร

พระอาจารย์เจฟฟรีย์ ฐานิสฺสโร

ติดตามทำบุญดอทเนต