Category: พระอาจารย์จรัญ ทักขญาโณ

ชวนศึกษา: รวมการแสดงธรรมโดยพระอาจารย์จรัญ ทกฺขญาโณ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑

รวบรวมธรรมะพระอาจารย์จรัญ ทักขญาโณ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑ เทศน์เนสัชชิก เฉพาะไฟส์เสียง MP3...

Read More

ชวนศึกษา: รวมการแสดงธรรมโดยพระอาจารย์จรัญ ทกฺขญาโณ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐

รวบรวมธรรมะพระอาจารย์จรัญ ทกฺขญาโณ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ เทศน์เนสัชชิก เฉพาะไฟส์เสียง MP3...

Read More

ชวนศึกษา: รวมการแสดงธรรมโดยพระอาจารย์จรัญ ทักขญาโณ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐

รวมการแสดงธรรมในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ทั้งที่แสดงธรรมที่วัดสังฆทาน และที่รายการธรรมะสว่างใจ มีทั้งไฟล์เสียง และภาพ

Read More

ชวนศึกษา: รวมการแสดงธรรมพระอาจารย์จรัญ ทักขญาโณ ประจำเดือน กันยายน ถึง ตุลาคม ๒๕๖๐

รวมธรรมะที่พระอาจารย์จรัญ ทักขญาโณ เทศน์ที่วัดสังฆทาน และรายการธรรมะสว่างใจ ประจำเดือนกันยายน และตุลาคม ๒๕๖๐

Read More
Loading

พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต

พระอาจารย์ชยสาโร

พระอาจารย์เจฟฟรีย์ ฐานิสฺสโร

ติดตามทำบุญดอทเนต