Author: ทำบุญดอทเนต - TamBoon.Net

ชวนคิด : “พระมงคลวิเสสกถา” สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช

พระมงคลวิเสสกถา”

พระธรรมเทศนาในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันเสาร์ที่ ๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๐
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก รับพระราชทานถวาย

Read More

ชวนคิด: ทำกรรมที่ดีที่ชอบ ก็ได้เป็นคนดีแล้ว – สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช

“ความดีนั้น เกิดจากกรรม (การงาน) ที่ดี ดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ ความว่า คนเป็นคนดีเพราะกรรม เป็นคนถ่อยก็เพราะกรรม ฉะนั้น เมื่อละเลิกกรรมที่ชั่วผิด ทำกรรมที่ดีที่ชอบ ก็ได้เป็นคนดีแล้ว…

Read More

ชวนศึกษา : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์แปล (ธรรมราชินี) ดาวโหลด

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์เพื่อพระราชทานแก่ผู้มาร่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๒๖ พฤศจิกายน และบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Read More

ชวนคิด: ความดิ้นรนเพื่อให้ได้สมดังความปรารถนาต้องการ มิใช่ความสุข

“ความดิ้นรนเพื่อให้ได้สมดังความปรารถนาต้องการ มิใช่ความสุข มิใช่ความสงบ แต่เป็นความทุกข์เป็นความร้อน เป็นความวุ่นวาย มีคนเป็นจำนวนไม่น้อยที่ทั้งชีวิตไม่ได้พบความสุขความสงบเลย เพราะมัวปล่อยใจให้เป็นทาสของความโลภ ไม่รู้จักทำสติพิจารณาให้เห็นโทษของความโลภ แล้วพยายามละเสีย ดับเสีย”

Read More

ชวนศึกษา: พระธรรมเทศนา เรื่อง “อสุภะ” พระอาจารย์เจฟฟรีย์ ฐานิสฺสโร

ชวนศึกษา: พระธรรมเทศนาของพระอาจารย์เจฟฟรีย์ ฐานิสฺสโร วัดเมตตาวนาราม รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ในเรื่อง “อสุภะ” มีทั้งไฟล์เสียง, ไฟล์วีดีโอ และทางเวปทำบุญดอทเนต ได้ถอดความพระธรรมเทศนาสำหรับผู้ที่ชอบอ่านมากกว่าฟังด้วย…

Read More

พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต

พระอาจารย์ชยสาโร

พระอาจารย์เจฟฟรีย์ ฐานิสฺสโร

ติดตามทำบุญดอทเนต