คำถาม

สถานที่ที่สอนการปฏิบัติธรรมมีอยู่หลายสำนัก คนที่สนใจจะเรียน ควรมีหลักในการเลือกอย่างไรครับ?

คำตอบ

ควรเลือกสำนักที่สอนในแนวทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ เราต้องสังเกตดูให้ดี แต่ทุกคนก็คิดว่าเข้าไปสำนักไหนเราก็ปรารถนาที่จะปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ เราคิดว่าแต่ละสำนัก ครูบาอาจารย์ก็สอนเพื่อความพ้นทุกข์เหมือนกัน โดยมากเราก็จะรู้ยาก เพราะฉะนั้นเราต้องมีสติ มีปัญญา เมื่อฟังคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์ เราต้องมาพิจารณา ด้วยสติปัญญาหาเหตุผลว่าสิ่งที่ท่านสอนนี่เป็นไปเพื่อละกิเลสไหม? เป็นไปเพื่อให้กิเลสบรรเทาเบาบางลงไปไหม? หรือเป็นไปเพื่อให้กิเลสสิ้นไปจากใจเราไหม? ถ้าเป็นไปเพื่อพอกพูนกิเลสนั้นไม่ถูกต้องตามพระธรรมวินัยก็ไม่ถูกต้อง เราก็ควรที่จะเลือกสถานที่เหมาะสมในการประพฤิตปฏิบัติของเรา แล้วแต่จริตนิสัยแล้วแต่กรรมด้วย บางคนก็ถูกกับครูบาอาจารย์บางท่าน เคยทำกรรมเกี่ยวข้องกันมาอย่างนี้ก็ถูกกันในการประพฤติ ปฏิบัติ กรรมเป็นเผ่าพันธุ์

อันนี้สถานที่ในการปฏิบัติธรรมมีหลากหลาย การเลือกก็สำคัญ ดูครูบาอาจารย์เป็นสำคัญ สถานที่นี่ไม่สำคัญเท่ากับครูบาอาจารย์นะ บางทีสถานที่ดีอย่างไรมันก็ดีแต่สถานที่ แต่ถ้าครูบาอาจารย์อยู่ในสถานที่ที่บางทีไม่น่ารื่นรมย์อะไรหรอก สถานที่ไม่ค่อยเหมาะสมหรอก แต่ก็เป็นที่ที่น่ารื่นรมย์ไปตามธรรมชาติ แต่บางทีสถานที่ดี แต่ไม่มีครูบาอาจารย์ที่ดี มันก็ไม่สัปปายะ ให้ยึดครูบาอาจารย์เป็นหลัก แต่การเลือกครูบาอาจารย์สำคัญ เพราะว่าทุกวันนี้ลัทธิต่างๆ มีมาก บางทีเราคิดว่าลัทธินี้สอนถูกต้องแล้ว ครูบาอาจารย์สำนักนี้สอนถูกต้องแล้ว แต่บางทีก็หลงในทางได้อีก ถ้าครูบาอาจารย์มีความเห็นผิดก็พากันเห็นผิดตลอดสาย ถ้าครูบาอาจารย์มีความเห็นถูกต้อง ถ้าเข้าไปในสำนักนั้น ก็พาในการประพฤติปฏิบัติไปเพื่อความพ้นทุกข์หรือเพื่อความสิ้นทุกข์ได้โดยง่าย เหมือนต้นไม้ถ้าขึ้นมาตรงก็จะตรง ถ้าขึ้นมาคดไปคดมามันก็ไม่แน่นอน

ทีนี้เรื่องการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกัน อันนี้ก็เลือกลำบากนิดนึง เราก็เทียบเคียงกับพระธรรมวินัย ว่าสำนักไหน อย่างน้อยศีลของท่านอยู่ในขอบข่ายของพระธรรมวินัย ไม่ล่วงละเมิดพระธรรมวินัย ไม่ล่วงละเมิดศีลของพระ และก็ครูบาอาจารย์นั้นสอนศีล สมาธิ ปัญญา ไปเพื่อให้แจ้งซึ่งอริยสัจ ๔ หรือเปล่า ถ้าสอนให้กำหนดรู้ในความทุกข์ สอนให้กำหนดรู้ถึงสาเหตุให้เกิดความทุกข์ กำหนดให้รู้ถึงความดับทุกข์ กำหนดให้รู้ถึงข้อประพฤติปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ อันนี้ก็เป็นแนวทางของพระพุทธองค์ ที่ท่านทรงสั่งสอนไว้

จากหนังสือ “ถามตอบปัญหาธรรม เล่ม ๑” ท่านอาจารย์พระอัครเดช (ตั๋น) ถิรจิตฺโต