ถาม

การสร้างบารมีและการสร้างบุญ เกื้อหนุนกับการปฏิบัติธรรมหรือไม่ หรือเป็นคนละส่วนกันครับ?

คำตอบ

การสร้างบารมี ๑๐ ประการที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บำเพ็ญบารมีเพื่อปรารถนาโพธิญาณ หรือ พระอรหันตสาวกทั้งหลายที่ปรารถนาพระสาวก ก็ต้องบำเพ็ญบารมีทั้ง ๑๐​ ประการมา การบำเพ็ญบารมีทั้ง ๑๐ หมายถึง อันแรก ทานบารมี ศีลบารมี เนกขัมบารมี ปัญญาบารมี วิริยบารมี ขันติบารมี สัจจบารมี อธิษฐานบารมี เมตตาบารมี อุเบกขาบารมี บารมีทั้ง ๑๐ ประการนี้ พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกต้องสร้าง ยิ่งหย่อนกว่ากันก็ตามแต่นิสัยปัจจัย พระพุทธเจ้าท่านสร้างบารมีทั้ง ๑๐ ประการเต็ม เป็นปรมัตถบารมี พระอสีติสาวกก็ยิ่งหย่อนลงมา พระอรหันตสาวกธรรมดาก็ยิ่งหย่อนลงมา ทีนี้พระภิกษุ หรือฆราวาสทั้งหลายผู้ปรารถนาความพ้นทุกข์นี่ ก็ต้องสร้างบารมีทั้ง ๑๐​ ประการเก็บเล็กผสมน้อย ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติธรรมโดยตรง เพราะผู้มุ่งหวังความพ้นทุกข์ก็ต้องสร้างบารมีทั้ง ๑๐ ประการเป็นพื้นฐานจิต แล้วแต่โอกาสเวลาว่าในขณะใดที่เหมาะสมที่จะบำเพ็ญบารมีในลักษณะไหน แต่โดยรวมแล้วนี่ มันเป็นสิ่งที่สนับสนุนในการบำเพ็ญศีลบารมี สมาธิบารมี ปัญญาบารมี รวมแล้วลงตรงนั้น ศีลบารมี สมาธิบารมี ปัญญาบารมี อันนี้เป็นหนทางที่จะดำเนินไปเพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน อันนี้เกี่ยวข้องโดยตรงเลย

 

จากหนังสือ “ถามตอบปัญหาธรรม เล่ม ๑” ท่านอาจารย์พระอัครเดช (ตั๋น) ถิรจิตโต