แอดมินมีโอกาสได้ฟังธรรมะอันมีคุณค่ามาก เลยขอนำเสนอให้ทุกท่านได้พิจารณา เพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อการประพฤติปฏิบัติ

การถามตอบปัญหาธรรมะ เรื่อง “การปฏิบัติเบื้องต้น”
พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต (วัดป่าสันติพุทธาราม)
เทศน์เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๐

คำสำคัญ (keywords)

บ่วงของมาร, ขันธ์​ ๕, ปฏิสนธิ​จิต, ฤกษ์​ยาม, พระอรหันต์, พระพุทธเจ้า, วิญญาณ, ศีลแปด, ภาวนา, คำบริกรรม, สมถะ, วิปัสสนา, กรรมฐาน ๕, สมาธิ, ปัญญา, อุบาย

เชิญคลิกไปที่หน้านี้
http://www.sa-ngob.com/content_show.php?content=851

ไฟล์เสียง mp3
http://www.sa-ngob.com/media/audio/y50/06/a03-06-50am.mp3

อ่านการถอดความเป็นไฟล์ pdf
http://www.sa-ngob.com/media/pdf/y50/06/p03-06-50am.pdf

หากท่านปรารถนาจะรับฟังหรืออ่านธรรมะจากพระอาจารย์อีก กรุณาเข้าไปที่เวปไซท์นี้ http://www.sa-ngob.com/ มีธรรมะอันทรงคุณค่ามากมาย

ขอความเจริญในธรรมจงเกิดมีแก่ทุกๆ ท่าน