เมื่อกลางปีพุทธศักราช ๒๕๓๒ ท่านโกเอ็นก้าได้รับเชิญให้มาแสดงปาฐกถาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อจบการปาฐกถา ท่านได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจซักถามปัญหาได้ มีผู้ฟังท่านหนึ่ง ได้ถามถึงความเกี่ยวข้องกันระหว่างการปฏิบัติธรรมกับความเจ็บป่วยว่า

“การปฏิบัติธรรม จะมีอานิสงส์ครอบคลุมไปถึงสุขภาพอนามัยโดยสมบูรณ์หรือไม่ หรือต้องอาศัยยา และการปฏิบัติทางกายเพิ่มเติมด้วยครับ”

ท่านตอบว่า

“การปฏิบัติธรรม จะสามารถช่วยรักษาความเจ็บป่วยที่มีพื้นฐานทางจิตใจได้

ส่วนความเจ็บป่วยที่เกิดจากความอ่อนแอทางร่างกายก็อาจช่วยได้เหมือนกัน เพราะเหตุว่า การปฏิบัติธรรม จะทำให้จิตเป็นอุเบกขา เมื่อจิตเป็นอุเบกขา หรือวางเฉย ก็สามารถพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของกายที่เจ็บป่วยด้วยจิตอันสงบได้

แต่อย่างไรก็ดี คำสอนของพระพุทธเจ้ามิได้มีไว้เพื่อรักษาความเจ็บป่วยโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นทางกายหรือทางใจ

หากแต่ว่า ทรงสอนให้ปฏิบัติ เพื่อขุดรากเหง้าของความเจ็บป่วยทั้งหลาย คือ ความโลภ ความโกรธ และความหลงให้ออกจากส่วนลึกของจิตใจ และนั่นคือ…

การรักษาโรคที่ยิ่งใหญ่ที่สุด”

#ความเจ็บป่วย #โรค #ร่างกาย #จิตใจ #ปฏิบัติธรรม #อุเบกขา #อานิสงส์ #สุขภาพ