คำถามที่ ๕

อนันตริยกรรมคืออะไร มีอะไรบ้าง

คำตอบ

อนันตริยกรรมคือ กรรมที่ทำแล้วมีผลตายตัว แก้ไม่ได้ ผลตายตัวก็คือ ตกนรกอเวจี คือไม่ใช่ว่าห้ามนิพพานอย่างเดียว แต่หมายถึงว่าถ้าทำแล้วแก้ไม่ได้

องคุลีมาล ฆ่าคน ๙๙๙ คน แต่ไม่ได้ฆ่าพ่อ ฆ่าแม่ ฉะนั้นก็ยังไม่ถึงกรรมที่ตายตัวที่ว่าต้องตกนรกแน่นอน ที่พระพุทธเจ้ารีบไปโปรดในวันนั้น เพราะองคุลีมาลกำลังจะไปฆ่าแม่ เป็นคนที่ ๑๐๐๐ พระพุทธเจ้าต้องรีบไปดักก่อนเพื่อโปรดองคุลีมาลไม่ให้ทำอนันตริยกรรม

อนันตริยกรรม มีฆ่าพ่อ ฆ่าแม่ ฆ่าพระอรหันต์ ทำพระสงฆ์ให้แตกแยกให้เป็นสังฆเภท แล้วก็ทำพระพุทธเจ้าให้ห้อพระโลหิต

จากหนังสือ “คลายปม ๑” พระอาจารย์ชยสาโร

หน้ารวมหนังสือ “คลายปม ๑”