เจ้าสรกานิศากยะ หลังจากสิ้นพระชนม์แล้ว พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพยากรณ์ว่า เจ้าสรกานิเป็นพระโสดาบัน เป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้า

พวกเจ้าศากยะมาประชุมกัน ต่างพากันสงสัยว่าเจ้าสรกานิเป็นผู้ทุศีล เสวยน้ำจัณฑ์ เหตุใดพระพุทธองค์จึงทรงพยากรณ์ว่า เจ้าสรกานิเป็นพระโสดาบัน

เจ้ามหานามศากยะเสด็จไปเฝ้าพระศาสดา ถวายบังคมแล้ว กราบทูลความนี้กับพระผู้มีพระภาคเจ้า

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่า

“มหาบพิตร บุคคลบางคนในโลกนี้
ไม่เลื่อมใสในพระรัตนตรัย
ไม่มีปัญญา
ไม่ประกอบด้วยวิมุตติ

แต่เขามีศรัทธา มีความรักในตถาคต
บุคคลแม้นี้ ก็ไม่ไปสู่อบาย ทุคติ วินิบาต นรก”

สำหรับเจ้าสรกานิศากยะ
นอกจากจะมีความศรัทธาในตถาคตแล้ว
ยังได้กระทำให้บริบูรณ์ในสิกขา ในเวลาจะสิ้นพระชนม์

ตถาคตจึงพยากรณ์ว่า

“เจ้าสรกานิศากยะ เป็นพระโสดาบัน”

จากหนังสือ “พ้นทุกข์”