ชวนอ่าน: ทำอย่างไรจะพูดได้เต็มปากว่า “เรารักในหลวง” โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์​ (ป. อ. ปยุตฺโต)

ผมได้รับหนังสืออันทรงคุณค่าจากกัลยาณมิตร หนังสือเล่มนี้ชื่อว่า ทำอย่างไรจะพูดได้เต็มปากว่า “เรารักในหลวง” โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์​ (ป. อ. ปยุตฺโต)

รูปหน้าปก หนังสือ ทำอย่างไร จะพูดได้เต็มปากว่า เรารักในหลวง

ทำอย่างไร จะพูดได้เต็มปากว่า เรารักในหลวง

หนังสือเล่มนี้บางท่านที่ไปสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อาจจะได้รับแจกหนังสือเล่มนี้ไปบ้างแล้ว แต่หน้าปกอาจจะไม่เหมือนกัน เท่าที่ทราบหนังสือเล่มนี้ได้มีการแจกไปแล้วเป็นจำนวนมาก

ท่านสามารถอ่านได้โดย คลิกที่นี่ (ภาษาไทย, pdf) จำนวนหน้าเพียง ๑๖ หน้าเท่านั้น

เสียงอ่าน โดยเวปทำบุญดอทเนต – tamboon.net (เร็วๆนี้)

ผมขอคัดเอาคำปรารภ และตัวอย่างบางบทบางตอนเพื่อชวนทุกท่านอ่านหนังสือเล่มนี้กันนะครับ

คำปรารภ

“เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ได้เสด็จสู่สวรรคาลัย เป็นเหตุให้ประชาชนทั่วแผ่นดินไทยเศร้าโศกอาลัยเป็นอย่างยิ่ง และเมื่อทางการจัดอำนวยโอกาสก็พากันเดินทางประดังหลั่งไหลมาถวายสักการะพระบรมศพกันอย่างเนืองแน่นท่วมท้น วันแล้ววันเล่ายังไม่รู้ที่จะเบาบางลงไป การที่ประชาราษฎร์เศร้าโศกอาลัย และมีการแสดงออกหลากหลายมากมายให้เห็นความรำลึกซาบซึ้งในพระคุณที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการตลอดเวลายาวนาน เพื่อประโยชน์สุขพสกนิกรนั้น นับว่าเป็นความมีน้ำใจกตัญญูที่ควรจะชื่นชม อย่างไรก็ดี เมื่อวาระสำคัญยิ่งนี้เกิดมีขึ้นแล้ว ควรให้การแสดงความกตัญญูมีผลสืบทอดออกเป็นกตเวทิตา ที่จะเป็นการปฏิบัติอย่างจริงจังยั่งยืน โดยเป็นการเตือนใจประชาชนให้ตื่นตัวระลึกรู้และตั้งใจนำตนเข้าสู่การทำกิจทำการทั้งหลาย ที่จะให้เกิดผลเป็นการสนองพระราชปณิธานให้สัมฤทธิ์ความหวังแห่งพระราชหฤทัย และตัวประชาชนเองก็จะได้พัฒนาชีวิตเจริญบุญประพฤติธรรม พร้อมกับที่ผลรวมก็จะเกิดเป็นความมั่นคงเจริญพัฒนาของประเทศชาติ เรื่อง ทำอย่างไร จะพูดได้เต็มปากว่า “เรารักในหลวง” เป็นธรรมกถา ที่หวังว่าจะช่วยนำพาให้ประชาชนก้าวหน้าในความเจริญธรรมดังว่านี้ ขออนุโมทนาคณะโยมศรัทธา และบรรดาผู้ใฝ่ธรรม ที่บำเพ็ญธรรมทานด้วยการพิมพ์ธรรมกถานี้เผยแพร่แจกจ่าย ด้วยความปรารถนาดีต่อประเทศชาติและมวลประชาชน ขอให้ธรรมแพร่กว้างไกล ให้ปัญญาแผ่ไพศาล เพื่อความไพบูลย์แห่งประโยชน์สุขของปวงประชา ทุกเมื่อสืบไป”

ตัวอย่างบางตอนหน้าที่ ๑๓

“สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงพระราชนิพนธ์วรรณคดีพระพุทธศาสนาในหมวดแห่งชาดก ชื่อเรื่อง “พระมหาชนก” อันว่าด้วยการบำเพ็ญพระวิริยบารมีของพระโพธิสัตว์ ที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระราชนิพนธ์เรื่อง “พระมหาชนก” นี้ นำให้เห็นชัดว่าพระองค์ทรงถือเป็นสำคัญที่จะส่งเสริมให้ประชาชนเป็นคนมีความพากเพียร พยายามมุ่งหน้าทำการให้สำเร็จ ไม่ยอมระย่อท้อถอย พระมหาชนกนั้นตรัสแสดงคติธรรมไว้ว่า การงานใดไม่ทำให้จบสิ้นไปด้วยความพากเพียร ก็ไร้ผล เป็นคน ก็ควรพยายามเรื่อยไป ไม่ยอมท้อแท้ คนไทย เมื่อรักในหลวง ก็ควรพัฒนาตนให้มีคุณสมบัติเช่นความเพียรพยายามนี้ ให้สมดังที่ได้ทรงหวัง ได้ทรงสั่งสอนไว้….” เป็นบทประพันธ์ที่ให้ข้อคิดที่จะกระตุ้นเตือนผสกนิกรชาวไทยที่ “รักในหลวง” ได้เป็นอย่างดี

แล้วจะนำหนังสือที่น่าสนใจมา “ชวนอ่าน” อีกในโอกาสหน้านะครับ ทำบุญดอทเนต