บทสวดมนต์

คำบูชาพระรัตนตรัย

บททำวัตรเช้า

บททำวัตรเย็น

 • ทำวัตรเย็น
 • สรณคมนปาฐะ
 • เขมาเขมสรณทีปิกคาถา
 • ปฐมพุทธภาสิตคาถา
 • โอวาทปาฏิโมกขคาถา
 • อริยธนคาถา
 • ธัมมคารวาทิคาถา
 • ติลักขณาทิคาถา
 • ภารสุตตคาถา
 • ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ
 • อุททิสสนาธิฏฐานคาถา
สัพพปัตติทานคาถา

สัพพปัตติทานคาถา

สัพพปัตติทานคาถา หันทะ มะยัง สัพพะปัตติทานะคาถาโย ภะณามะ เส ปุญญัสสิทานิ กะตัสสะ ยานัญญานิ กะตานิ เม, เตสัญจะ ภาคิโน โหนตุ สัตตานันตาปปะมาณะกา สัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณ จงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้ และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้ว เย ปิยา...

read more
บทแผ่เมตตา

บทแผ่เมตตา

บทแผ่เมตตา หันทะ มะยัง เมตตาผะระณัง กะโรมะ เส อะหัง สุขิโต (สุขิตา) โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ถึงสุข นิททุกโข (นิททุกขา) โหมิ จงเป็นผู้ไร้ทุกข์ อะเวโร (อะเวรา) โหมิ จงเป็นผู้ไม่มีเวร อัพฺยาปัชโฌ (อัพฺยาปัชฌา) โหมิ จงเป็นผู้ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน อะนีโฆ (อะนีฆา)...

read more
กายคตาสติ

กายคตาสติ

กายคตาสติ (การระลึกอยู่เสมอว่ากายเป็นสิ่งปฏิกูล และไม่ใช่เป็นของเราอย่างแท้จริง) หันทะ มะยัง ทฺวัตติงสาการะปาฐัง ภะนามะ เส อะยัง โข เม กาโย กายของเรานี้แล อุทธัง ปาทะตะลา เบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมา อะโธ เกสะมัตถะกา เบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไป ตะจะปะริยันโต...

read more
รตนัตตยัปปณามคาถา

รตนัตตยัปปณามคาถา

หันทะ มะยัง ระตะนัตตะยัปปะณามะคาถาโย เจวะ สังเวคะปะริกิตตะนะปาฐัญจะ ภะณามะ เส พุทโธ สุสุทโธ กะรุณามะหัณณะโว พระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดุจห้วงมหรรณพ โยจจันตะสุทธัพพะระญานะโลจะโน พระองค์ใดมีตาคือญาณอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุด โลกัสสะ ปาปูปะกิเลสะฆาตะโก...

read more
สังเวคปริกิตตนปาฐะ

สังเวคปริกิตตนปาฐะ

สังเวคปริกิตตนปาฐะ อิธะ ตะถาคะโต โลเก อุปปันโน พระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้ อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ เป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ธัมโม จะ เทสิโต นิยานิโก และพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์ อุปะสะมิโก ปะรินิพพานิโก เป็นเครื่องสงบกิเลส...

read more
คำบูชาพระรัตนตรัย

คำบูชาพระรัตนตรัย

คำบูชาพระรัตนตรัย โย โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ใด เป็นพระอรหันต์ ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง สวากขาโต เยนะ ภะคะวะตา ธัมโม พระธรรมเป็นธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใด, ตรัสไว้ดีแล้ว สุปะฏิปันโน ยัสสะ...

read more
ภัทเทกรัตตคาถา

ภัทเทกรัตตคาถา

ภัทเทกรัตตคาถา หันทะ มะยัง ภัทเทกะรัตตะคาถาโย ภะณามะ เส อะตีตัง นานวาคะเมยยะ นัปปะฏิกังเข อะนาคะตัง บุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอาลัย และไม่พึงพะวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึง ยะทะตีตัมปะหีนันตัง อัปปัตตัญจะ อะนาคะตัง สิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้ว...

read more

พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต

พระอาจารย์ชยสาโร

พระอาจารย์เจฟฟรีย์ ฐานิสฺสโร

ติดตามทำบุญดอทเนต

Share This