หนังสือ “ถามตอบปัญหาธรรม เล่ม ๑“

ชวนอ่าน: การสร้างบารมีและการสร้างบุญ เกื้อหนุนกับการปฏิบัติธรรมหรือไม่?

ชวนอ่าน: การสร้างบารมีและการสร้างบุญ เกื้อหนุนกับการปฏิบัติธรรมหรือไม่?

การสร้างบารมี ๑๐ ประการที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บำเพ็ญบารมีเพื่อปรารถนาโพธิญาณ หรือ พระอรหันตสาวกทั้งหลายที่ปรารถนาพระสาวก ก็ต้อง….

พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต

พระอาจารย์ชยสาโร

พระอาจารย์เจฟฟรีย์ ฐานิสฺสโร

ติดตามทำบุญดอทเนต

Share This