Category: หนังสือพ้นทุกข์

ชวนอ่าน: การรักษาโรค

เมื่อกลางปีพุทธศักราช ๒๕๓๒ ท่านโกเอ็นก้าได้รับเชิญให้มาแสดงปาฐกถาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อจบการปาฐกถา ท่านได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจซักถามปัญหาได้ มีผู้ฟังท่านหนึ่ง ได้ถามถึงความเกี่ยวข้องกันระหว่างการปฏิบัติธรรมกับความเจ็บป่วยว่า…

Read More

ชวนอ่าน: สุขสามเณร

สุขสามเณร เป็นลูกศิษย์ของพระสารีบุตร วันหนึ่ง พระสารีบุตรพิจารณาเห็นว่า สุขสามเณรจะสิ้นอายุขัยในเวลาเย็น จึงบอกให้สามเณรกลับไปกราบลามารดาบิดา…

Read More

ชวนอ่าน: ชีวิตนี้ไม่แน่นอน (หนังสือพ้นทุกข์)

ในสมัยพุทธกาล มีชาวนาครอบครัวหนึ่ง มีบุตรชายและบุตรสาว เมื่อบุตรชายเจริญวัยพอที่จะมีครอบครัวได้แล้ว พราหมณ์จึงได้ไปขอนางกุมารีจากครอบครัวที่มีตระกูลเสมอกัน มาเป็นภรรยาของบุตรตน…

Read More

ชวนอ่าน: วิชชา ๖

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้า ประทับอยู่ ณ พระวิหารเวฬุวัน ครั้งนั้น ทีฆาวุอุบาสกป่วย จึงได้เชิญโชติยคฤหบดี มาสั่งว่า…

Read More

รักร้อยทุกข์ร้อย

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ บุพพารามของนางวิสาขา ใกล้พระนครสาวัตถี

ครั้งนั้น หลานผู้เป็นที่รักของนางวิสาขาตายลง นางวิสาขามีใบหน้าเปียกชุ่มด้วยน้ำตา เข้าไปเฝ้าพระผู้พระภาค ถวายบังคมแล้วนั่ง ณ ที่อันสมควร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า…

Read More

ชวนอ่าน: กีสาโคตมี

โคตมี เกิดในตระกูลเศรษฐี ในเมืองสาวัตถี คนทั่วไปมักเรียกเธอว่า กีสาโคตมี เพราะเธอมีรูปร่างผอมบาง เมื่อเจริญวัยขึ้น นางได้แต่งงานกับบุตรชายของเศรษฐีในเมืองสาวัตถี และได้ให้กำเนิดบุตรชาย แต่ความปลาบปลื้มยินดีในบุตรมีอยู่มิได้นาน ความเป็นอนิจจังก็บังเกิด เมื่อลูกชายของนางที่กำลังน่ารักน่าชัง เกิดป่วยตายลง…

Read More

ชวนอ่าน: เทวดารักษาศีล (หนังสือ พ้นทุกข์)

คืนหนึ่ง ขณะที่ท่านนั่งภาวนาอยู่ มีเหล่าเทพบุตร เทพยดาเหาะลงมาจากภูเขาใหญ่ รูปร่างสวยงามเหมือนพระจันทร์วันเพ็ญ มากันนับร้อยๆ องค์ เมื่อมาถึงก็เข้ามากราบท่าน แล้วกราบขอรับพระไตรสรณคมน์ พร้อมทั้งอาราธนาศีล ๕ กับหลวงปู่จันทา…

Read More

ชวนอ่าน: ป่วยนั่นแหละดี

ธรรมดาการป่วยไข้นั้นต้องมีด้วยกันทุกคน การป่วยไข้ชนิดทำงานได้ ไม่เรียกว่าเป็นการป่วย เรียกว่าเป็นเวลาปกติของมนุษย์ แต่ที่จริงแล้ว ก็เป็นการป่วยอยู่ในตัวเหมือนกัน แต่คนธรรมดาไม่รู้เรื่อง…

Read More

ชวนอ่าน: อารมณ์ (หนังสือพ้นทุกข์)

ครั้งหนึ่ง พระนันทิยะ แสดงธรรมแก่พระองคุลีมาลดังนี้ว่า
“ผู้มีอายุ พระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมทรงสั่งสอนให้ปล่อยวางทั้งเบื้องหน้า เบื้องหลัง และท่ามกลาง มิให้ติดอยู่ในอารมณ์อันเป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน

Read More

ชวนอ่าน: อุบาสกปังยุ่น (หนังสือ พ้นทุกข์)

อุบาสกปังยุ่น เกิดเมื่อปีพุทธศักราช ๑๒๘๓ ในช่วงสมัยราชวงศ์ถัง คราวนั้น อุบาสกปังยุ่นได้สละทรัพย์สมบัติที่ท่านมีอยู่ทั้งหมด ออกแจกจ่ายเป็นทานแก่มหาชน แล้วท่านและภรรยาพร้อมทั้งบุตรธิดาอีกสองคน ได้ไปสร้างอาศรมเล็กๆ…

Read More
Loading

พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต

พระอาจารย์เจฟฟรีย์ ฐานิสฺสโร

ติดตามทำบุญดอทเนต