Category: ชวนอ่าน

ชวนอ่าน: ศรัทธา

เจ้าสรกานิศากยะ หลังจากสิ้นพระชนม์แล้ว พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพยากรณ์ว่า เจ้าสรกานิเป็นพระโสดาบัน เป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้า

พวกเจ้าศากยะมาประชุมกัน ต่างพากันสงสัยว่าเจ้าสรกานิเป็นผู้ทุศีล เสวยน้ำจัณฑ์ เหตุใดพระพุทธองค์จึงทรงพยากรณ์ว่า เจ้าสรกานิเป็นพระโสดาบัน

10 total views, 0 views today

Read More

ชวนอ่าน: ชีวิตนี้ไม่แน่นอน

ในสมัยพุทธกาล มีชาวนาครอบครัวหนึ่ง มีบุตรชายและบุตรสาว เมื่อบุตรชายเจริญวัยพอที่จะมีครอบครัวได้แล้ว พราหมณ์จึงได้ไปขอนางกุมารีจากครอบครัวที่มีตระกูลเสมอกัน มาเป็นภรรยาของบุตรตน ในบ้านพราหมณ์มีนางทาสีด้วยอีกคนหนึ่ง พราหมณ์ได้สั่งสอนคนในเรือนเนืองๆว่า

46 total views, 0 views today

Read More

ชวนอ่าน: ทำอย่างไรจะพูดได้เต็มปากว่า “เรารักในหลวง” โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์​ (ป. อ. ปยุตฺโต)

ชวนอ่าน: ทำอย่างไรจะพูดได้เต็มปากว่า “เรารักในหลวง” โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์​ (ป. อ. ปยุตฺโต)
ผมได้รับหนังสืออันทรงคุณค่าจากกัลยาณมิตร ขอเชิญชวนทุกๆท่านมาอ่านหนังสือดีๆเล่มนี้กัน เพียง ๑๖ หน้าเท่านั้น

31 total views, 0 views today

Read More
Loading