Author: ทำบุญดอทเนต - TamBoon.Net

ชวนคิด: วินัยที่แท้ (พระบรมราโชวาท ในหลวง รัชกาลที่ ๙)

วินัย แท้จริงมีอยู่สองอย่าง อย่างหนึ่งคือวินัยตามที่ทราบกันและถือกัน อันได้แก่ข้อปฏิบัติที่บัญญัติไว้เป็นกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับต่างๆ ให้ถือปฏิบัติ อีกอย่างหนึ่งคือวินัยในตนเอง ที่แต่ละคนจะต้องบัญญัติขึ้นสำหรับควบคุมบังคับให้มีความจริงใจ และให้ประพฤติปฏิบัติตามความจริงใจนั้นอย่าง

Read More

ชวนอ่าน: ศรัทธา (จากหนังสือ พ้นทุกข์)

เจ้าสรกานิศากยะ หลังจากสิ้นพระชนม์แล้ว พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพยากรณ์ว่า เจ้าสรกานิเป็นพระโสดาบัน เป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้า

พวกเจ้าศากยะมาประชุมกัน ต่างพากันสงสัยว่าเจ้าสรกานิเป็นผู้ทุศีล เสวยน้ำจัณฑ์ เหตุใดพระพุทธองค์จึงทรงพยากรณ์ว่า เจ้าสรกานิเป็นพระโสดาบัน

Read More

ชวนคิด: เปิดใจรับ (สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช)

“คนที่มีบุญนั้น บุญย่อมคอยจ้องที่จะเข้าช่วยอยู่แล้ว เพียงแต่เปิดโอกาสให้เข้าช่วย คือเปิดใจรับนั่นเอง การเปิดใจรับก็คือเปิดอารมณ์ที่หุ้มห่อออกเสีย แม้ชั่วขณะหนึ่ง ด้วยสติที่กำหนดทำใจตามวิธีของพระพุทธเจ้า เมื่อบุญได้โอกาสพรั่งพรูเข้ามาถึงใจ…

Read More

ชวนคิด: ทุกข์เพราะการทำดี (สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช)

“คนที่ทำดีไม่น้อย เป็นทุกข์เพราะการทำดีของตน ที่ไม่กล้าที่จะทำดีก็มี...

Read More

พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต

พระอาจารย์ชยสาโร

พระอาจารย์เจฟฟรีย์ ฐานิสฺสโร

ติดตามทำบุญดอทเนต