Author: ทำบุญดอทเนต - TamBoon.Net

ชวนอ่าน: มรณสติ (จากหนังสือ พ้นทุกข์)

“สัตว์โลกเป็นเหมือนคนตาบอด
ในโลกนี้ น้อยคนนักจักเห็นแจ้ง
น้อยคนนักจักไปสวรค์
เหมือนนกพ้นจากข่ายของนายพราน ฉันนั้น”

Read More

ชวนศึกษา: ธรรมะต้องปฏิบัติ ต้องทำให้มีขึ้นในใจเรา (หลวงพ่อชา สุภทฺโท)

ขอให้โยมจำไว้ในใจว่า

อารมณ์ทั้งหลายนั้น จะเป็นอารมณ์ที่พอใจก็ตาม หรืออารมณ์ที่ไม่พอใจก็ตาม อารมณ์ทั้งสองอย่างนี้ มันเหมือนงูเห่า งูเห่ามันมีพิษมาก ถ้ามันฉกคนแล้วก็ทำให้ถึงแก่ความตายได้…

Read More

ชวนคิด: ความสงบภายนอกและภายใน (พระราชดำรัส ในหลวงรัชกาลที่ ๙)

ความสงบร่มเย็น อาจพูดได้ว่ามีเป็นสองส่วน คือ ความสงบภายนอกกับความสงบภายใน ภายนอก ได้แก่สภาวะแวดล้อม หรือสภาวะความเป็นอยู่ ที่เป็นปรกติ ปลอดโปร่งจากสิ่งรบกวนที่ทำให้เกิดภัยอันตราย หรือเกิดความ…

Read More

ชวนคิด: วินัยที่แท้ (พระบรมราโชวาท ในหลวง รัชกาลที่ ๙)

วินัย แท้จริงมีอยู่สองอย่าง อย่างหนึ่งคือวินัยตามที่ทราบกันและถือกัน อันได้แก่ข้อปฏิบัติที่บัญญัติไว้เป็นกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับต่างๆ ให้ถือปฏิบัติ อีกอย่างหนึ่งคือวินัยในตนเอง ที่แต่ละคนจะต้องบัญญัติขึ้นสำหรับควบคุมบังคับให้มีความจริงใจ และให้ประพฤติปฏิบัติตามความจริงใจนั้นอย่าง

Read More

พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต

พระอาจารย์ชยสาโร

พระอาจารย์เจฟฟรีย์ ฐานิสฺสโร

ติดตามทำบุญดอทเนต