Author: ทำบุญดอทเนต - TamBoon.Net

ชวนคิด: พระราชดำรัส เรื่อง การออกกำลังเพื่อสุขภาพ

“…ร่างกายของเรานั้น ธรรมชาติสร้างมาสำหรับให้ออกแรงใช้งาน มิใช่ให้อยู่เฉยๆ ถ้าใช้แรงให้พอเหมาะพอดีโดยสม่ำเสมอ ร่างกายก็เจริญแข็งแรง คล่องแคล่ว และคงทนยั่งยืน ถ้าไม่ใช้แรงเลย หรือใช้ไม่เพียงพอ ร่างกายก็จะเจริญแข็งแรงอยู่ไม่ได้ แต่จะค่อยๆ เสื่อมไปเป็นลำดับ และหมดสมรรถภาพไปก่อนเวลาอันสมควร

Read More

ชวนศึกษา: รวมการแสดงธรรมพระอาจารย์จรัญ ทักขญาโณ ประจำเดือน กันยายน ถึง ตุลาคม ๒๕๖๐

รวมธรรมะที่พระอาจารย์จรัญ ทักขญาโณ เทศน์ที่วัดสังฆทาน และรายการธรรมะสว่างใจ ประจำเดือนกันยายน และตุลาคม ๒๕๖๐

Read More

ชวนคิด: เพราะคนเรามีปัญญา – สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ

“…พื้นแผ่นดิน แม่น้ำ ภูเขา ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ คนเรามีปัญญาถมทำให้เป็นถนน ขุดให้เป็นแม่น้ำลำคลอง ทำสะพานข้ามแม่น้ำใหญ่ สร้างทำนบกั้นน้ำ ขุดอุโมงค์ทะเลภูเขา เรียกว่าใช้กรรมปัจจุบันปรับปรุงธรรมชาติฉันใด…

Read More

พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต

พระอาจารย์ชยสาโร

พระอาจารย์เจฟฟรีย์ ฐานิสฺสโร

ติดตามทำบุญดอทเนต