Author: ทำบุญดอทเนต - TamBoon.Net

ทุกคนต้องรับผิดชอบต่อกรรมของตนเอง สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน)

ทุกคนต้องรับผิดชอบต่อกรรมของตนเอง จะป้ายไปให้คนอื่นไม่ได้ คนทำดีจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ก็ตามก็เป็นคนดี เพราะกรรมของตน…

Read More

ชวนอ่าน: ธิดาคฤหบดี ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เปรตผู้เคยเป็นบิดา

ธิดาคฤหบดี ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เปรตผู้เคยเป็นบิดา คฤหบดีคนหนึ่งในกรุงสาวัตถี...

Read More

ชวนคิด: ทั้งชีวิตไม่ได้พบความสุขความสงบเลย

ความดิ้นรนเพื่อให้ได้สมดังความปรารถนาต้องการ มิใช่ความสุข มิใช่ความสงบ แต่เป็นความทุกข์ เป็นความร้อน เป็นความวุ่นวาย…

Read More

ชวนอ่าน: พ่อลูกตระกูลภารทวาชะ

ในกรุงราชคฤห์มีพ่อลูกคู่หนึ่งอาศัยอยู่ บิดาคือภารทวาชพราหมณ์ บุตรชายคือกัณหทินนะ เมื่อบุตรชายเจริญวัยได้ ๑๖ ปี บิดาก็ส่งไปศึกษาศิลปะวิทยาที่กรุงตักศิลา (แคว้นคันธาระ) ก่อนไปก็สั่งเสียว่า…

Read More

พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต

พระอาจารย์ชยสาโร

พระอาจารย์เจฟฟรีย์ ฐานิสฺสโร

ติดตามทำบุญดอทเนต