การสวดมนต์อาจให้ผลดีได้ในหลายรูปแบบ ทั้งฝึกสติ ฝึกสมาธิ  ทำให้เราได้ระลึกในพระคุณของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และที่สำคัญมากก็คือ การที่เราได้ศึกษาเรียนรู้พระธรรมในคำสวดเหล่านั้น

การสวดมนต์ที่ไม่เข้าใจคำสวด ก็มีข้อดี แต่จะให้ครบถ้วนกระบวนความ หากเราเข้าใจในสิ่งที่เราสวด แล้วนำไปปฏิบัติจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุด ซึ่งเราจะได้ผลดีครบหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์

อย่าไปยึดติดกับคำมากจนเกินไป บางคนบอกว่าสวดแล้วจะดีอย่างโน้น ดีอย่างนี้ ซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นผล เช่น สวดแล้วจะให้โชคให้ลาภ สวดแล้วจะรวย สวดแล้วแคล้วคลาด ต่างๆ นานา ที่จะคิดกัน

ท่านไหนที่เพิ่งเริ่มสวดมนต์ จะลองสวดแบบนี้ดูก็ได้ครับ สวดเฉพาะคำแปลเท่านั้น ลองดูสิครับว่า เขาสวดอะไรกัน พระพุทธองค์สอนอะไรพวกเรา แล้วเรานำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างไร

มาลองพิจารณาสวดแบบนี้กันครับ

 

=============นมัสการพระรัตนตรัย=============

 

พระผู้มีพระภาคเจ้า, เป็นพระอรหันต์,

ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง,

ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง;
ข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า,
ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน.

(กราบ)

พระธรรม เป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า,

ตรัสไว้ดีแล้ว;
ข้าพเจ้านมัสการพระธรรม.

(กราบ)

พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า, ปฏิบัติดีแล้ว;
ข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์.

(กราบ)

=========ปุพพภาคนมการ=========

 

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์นั้น;

 

ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส;

 

ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง.

(กราบ ๓ ครั้ง)

==========มงคลสูตร========

 

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า การไม่คบ คนพาล ๑ การคบบัณฑิต ๑ การบูชาคนที่ ควรบูชา ๑ ข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุด

 

การอยู่ในถิ่นมีสิ่งแวดล้อมดี ๑ การ ทำความดีให้พร้อมไว้ก่อน ๑ การตั้งตน ไว้ชอบ ๑ ข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุด

 

การเป็นผู้เล่าเรียนศึกษามาก ๑ มีศิลปวิทยา ๑ มีระเบียบวินัยดีอันชนศึกษา ดีแล้ว ๑ มีวาจาสุภาษิต ๑ ข้อนี้เป็นมงคลอัน สูงสุด

 

การบำรุงมารดาบิดา ๑ การสงเคราะห์ บุตรและภรรยา ๑ การงานที่ไม่อากูล ๑ ข้อนี้ เป็นมงคลอันสูงสุด

 

การรู้จักให้ ๑ การประพฤติธรรม ๑ การสงเคราะห์ญาติ ๑ การงานที่ไม่มีโทษ ๑ ข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุด

 

การงดเว้นจากความชั่ว ๑ การเว้นจาก การดื่มน้ำเมา ๑ การไม่ประมาทในธรรม ทั้งหลาย ๑ ข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุด

 

การเคารพ ๑ ความสุภาพอ่อนน้อม ๑ การยินดีในของที่มีอยู่๑ การเป็นคนกตัญญู ๑ การฟังธรรมตามกาล ๑ ข้อนี้เป็นมงคลอัน สูงสุด

 

ความอดทน ๑ การเป็นคนว่าง่าย ๑ การเห็นสมณะทั้งหลาย ๑ การสนทนาธรรม ตามกาล ๑ ข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุด

 

ความเพียรเผากิเลส ๑ การประพฤติ อย่างพรหมจรรย์ ๑ การเห็นอริยสัจจ์ ๑ การทำพระนิพพานให้แจ้ง ๑ ข้อนี้เป็นมงคล อันสูงสุด

 

จิตของผู้ใด อันโลกธรรมถูกต้องแล้ว ย่อมไม่หวั่นไหว ไม่มีโศก ปราศจากธุลี จิตเกษม ข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุด

 

เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย กระทำ มงคลทั้งหลายเช่นนี้แล้ว เป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ ในที่ทั้งปวง ย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวง ข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุด ของเทวดาและมนุษย์ ทั้งหลาย เหล่านั้น แล ฯ

 

========กาลามสูตร========

 

กาลามชน ท่านอย่าปลงใจเชื่อด้วย

การฟังตามกันมา

อย่าปลงใจเชื่อด้วยการถือสืบๆ กันมา

อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการเล่าลือ

อย่าปลงใจเชื่อด้วยการอ้างตำราหรือ คัมภีร์

อย่าปลงใจเชื่อเพราะตรรกะ

อย่าปลงใจเชื่อเพราะการอนุมาน

 

อย่าปลงใจเชื่อด้วยการคิดตรองตาม แนวเหตุผล

อย่าปลงใจเชื่อเพราะเข้าได้กับทฤษฎี ที่พินิจไว้แล้ว

อย่าปลงใจเชื่อเพราะมองเห็นรูป ลักษณะน่าจะเป็นไปได้

อย่าปลงใจเชื่อเพราะนับถือว่า ท่านสมณะนี้เป็นครูของเรา

กาลามชน เมื่อใดท่านรู้ด้วยตัวเองว่า

ธรรมเหล่านี้เป็นอกุศล

ธรรมเหล่านี้มีโทษ

ธรรมเหล่านี้ท่านผู้รู้ติเตียน

 

ธรรมเหล่านี้ใครสมาทานให้เต็มที่แล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อสิ่งไม่เป็นประโยชน์ เพื่อทุกข์

กาลามชน ท่านพึงละเสียเมื่อนั้น

กาลามชน เมื่อใดท่านรู้ด้วยตนเองว่า

ธรรมเหล่านี้ เป็นกุศล

ธรรมเหล่านี้ ไม่มีโทษ

ธรรมเหล่านี้ท่านผู้รู้สรรเสริญ

ธรรมเหล่านี้ ใครสมาทานให้เต็มที่แล้ว

 

ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อสุข

กาลามชน เมื่อนั้น ท่านพึงถึงพร้อม

ธรรมเหล่านั้นอยู่

===================

เป็นอย่างไรบ้างครับ อ่านแล้วรู้สึกน่าสวดไหมครับ กับคำสั่งสอนของพระพุทธองค์

หากท่านต้องการบทสวดมนต์แปลทั้ง ๙ บท กรุุณาคลิกที่นี่

หรือที่นี่ > http://www.tamboon.net/wp-content/uploads/2011/05/pray-in-thai.pdf

โดยมีบทสวดดังต่อไปนี้

 • นมัสการพระรัตนตรัย
 • ปุพพภาคนมการ
 • ไตรสรณคมน์
 • บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
 • มงคลสูตร
 • กาลามสูตร
 • ภัทเทกรัตตสูตร
 • โอวาทปาติโมกขคาถา
 • ปัพพโตปมคาถา
 • เมตตปริตร
 • บทแผ่เมตตา (คำแผ่เมตตาให้ผู้อื่น)
 • คำแผ่เมตตาให้ตนเอง

 
ทำความเข้าใจกับบทสวดกันเสียก่อน เวลาสวดก็จะได้สวดอย่างเข้าใจ และได้ผลดีของการสวดเต็มที่ครับ

ขอให้ทุกท่านได้เดินทางสู่ความสุขแท้ครับ
 

ปล. บทสวดมนต์แปล เอามาจากหนังสือ ๙ มนต์เพื่อความก้าวหน้า ของพระอาจารย์ ว. วชิรเมธี ซึ่งท่านสามารถโหลดได้ที่นี่

มนต์เพื่อความก้าวหน้า

หรือไปอ่านบทความ รณรงค์ “We Pray Together Project – สวดมนต์ร่วมกัน” ที่นี่ครับ >
http://www.tamboon.net/yourself/pray-together/