Month: December 2017

“ความดี” ที่ได้นั้นก็คือ “พร” พรปีใหม่ ๒๕๖๑ สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร

ความจริง “พร” ทุกคนที่มีอยู่ ไม่ต้องไปขอใคร หรือถึงไปขอก็ให้กันไม่ได้
คำว่า “พร” นั้น มีความหมายว่า “ความดี”
“ความดี” นั้น ใครอยากได้ก็ต้องทำให้เกิดขึ้นเอง ขอกันไม่ได้
ถ้าขอกันได้ ก็ไม่ต้องทำอะไร นอนอยู่เฉยๆ…

Read More

ชวนศึกษา: รวมการแสดงธรรมโดยพระอาจารย์จรัญ ทกฺขญาโณ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐

รวบรวมธรรมะพระอาจารย์จรัญ ทกฺขญาโณ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ เทศน์เนสัชชิก เฉพาะไฟส์เสียง MP3 คลิกที่นี่ เพื่อเลือกดาวโหลด (เฉพาะที่แสดงธรรมเนสัชชิก) วีดีโอการแสดงธรรม คลิกที่นี่ วันเสาร์ที่ ๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๐ https://youtu.be/o_KMvvJ1uFk วันจันทร์ที่ ๑๑ ธ.ค.๒๕๖๐
 https://youtu.be/GypfBuJy3cI วันเสาร์ที่ ๙ ธ.ค.๒๕๖๐
 https://youtu.be/o0UimGmFCxc   รายการธรรมะสว่างใจ วีดีโอรายการธรรมสว่างใจ คลิกที่นี่ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ธ.ค.๒๕๖๐ https://youtu.be/wMTzdkfsjjU   วันพุธที่ ๒๐ ธ.ค.๒๕๖๐ https://youtu.be/uQXezYLRisI   วันศุกร์ที่ ๘ ธ.ค.๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๗ ธ.ค.๒๕๖๐ วันพุธที่ ๖ ธ.ค.๒๕๖๐...

Read More

คลายปม: ผิดศีลข้อ ๑ ปฏิบัติธรรมแล้วแผ่เมตตา เจ้ากรรมนายเวรจะได้รับมากหรือน้อยเพียงใด (พระอาจารย์ชยสาโร)

หากเราเคยทําผิดศีลข้อ ๑ ฆ่าสัตว์โดยเจตนา ทุกวันนี้ยังรู้สึกเกรงกลัวต่อบาป การที่เราปฏิบัติธรรมแล้วแผ่เมตตา เจ้ากรรมนายเวรจะได้รับมากหรือน้อยเพียงใด และทําอย่างไรจึงจะทําให้จิตคลายความเศร้าหมอง

Read More

ชวนคิด: ความเข้มแข็งในจิตใจนี้เป็นสิ่งที่สำคัญ (พระราชดำรัส ในหลวง รัชกาลที่ ๙)

… ความเข้มแข็งในจิตใจนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะต้องฝึกฝนแต่เล็ก เพราะว่าต่อไป ถ้ามีชีวิตที่ลำบาก ไปประสบอุปสรรคใดๆ ถ้าไม่มีความเข้มแข็ง ไม่มีความรู้ ไม่มีทางที่จะผ่านอุปสรรคนั้นได้ เพราะว่าถ้าไปเจออุปสรรคอะไร…

Read More

ชวนคิด: ปฏิบัติให้เป็นกลาง (พระราชดำรัส ในหลวง รัชกาลที่ ๙)

ในการปฏิบัติทั้งปวง ทั้งงานที่เป็นภาระทางโลก ทั้งงานที่เป็นการค้นหาความจริงในทางธรรม ถ้าบุคคลระมัดระวังตั้งใจปฏิบัติให้เป็นกลาง โดยใช้กำลังกาย กำลังใจ และกำลังความเพียรให้พอเหมาะกับงาน และกระทำโดยถูกต้องเที่ยงตรงพร้อมด้วยสติสัมปชัญญะไม่ให้เจือปนด้วยอคติทั้งสามประการแล้ว…

Read More

พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต

พระอาจารย์เจฟฟรีย์ ฐานิสฺสโร

ติดตามทำบุญดอทเนต