Month: December 2017

ชวนอ่าน: ศรัทธา

เจ้าสรกานิศากยะ หลังจากสิ้นพระชนม์แล้ว พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพยากรณ์ว่า เจ้าสรกานิเป็นพระโสดาบัน เป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้า

พวกเจ้าศากยะมาประชุมกัน ต่างพากันสงสัยว่าเจ้าสรกานิเป็นผู้ทุศีล เสวยน้ำจัณฑ์ เหตุใดพระพุทธองค์จึงทรงพยากรณ์ว่า เจ้าสรกานิเป็นพระโสดาบัน

10 total views, 0 views today

Read More

ชวนคิด: เปิดใจรับ (สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช)

“คนที่มีบุญนั้น บุญย่อมคอยจ้องที่จะเข้าช่วยอยู่แล้ว เพียงแต่เปิดโอกาสให้เข้าช่วย คือเปิดใจรับนั่นเอง การเปิดใจรับก็คือเปิดอารมณ์ที่หุ้มห่อออกเสีย แม้ชั่วขณะหนึ่ง ด้วยสติที่กำหนดทำใจตามวิธีของพระพุทธเจ้า เมื่อบุญได้โอกาสพรั่งพรูเข้ามาถึงใจ…

24 total views, 0 views today

Read More

ชวนคิด: การทำความดี (พระบรมราโชวาท)

“…การทำความดีนั้น สำคัญที่สุดอยู่ที่ตัวเอง ผู้อื่นไม่สำคัญ และไม่มีความจำเป็นอันใดที่จะต้องเป็นห่วงหรือต้องรอคอยเขาด้วย เมื่อได้ลงมือลงแรงกระทำแล้ว ถึงแม้จะมีใครร่วมมือด้วยหรือไม่ก็ตาม ผลดีที่ทำจะต้องเกิดขึ้นแน่นอน และยิ่งทำมากเข้า นานเข้า ยั่งยืนเข้า ผลดีก็ยิ่งเพิ่มพูนมากขึ้น และแผ่ขยายกว้างออกไปทุกที….

32 total views, 0 views today

Read More
  • 1
  • 2