สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน)

ทุกคนต้องรับผิดชอบต่อกรรมของตนเอง สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน)

ทุกคนต้องรับผิดชอบต่อกรรมของตนเอง สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน)

ทุกคนต้องรับผิดชอบต่อกรรมของตนเอง จะป้ายไปให้คนอื่นไม่ได้ คนทำดีจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ก็ตามก็เป็นคนดี เพราะกรรมของตน…

ชวนคิด: ทั้งชีวิตไม่ได้พบความสุขความสงบเลย

ชวนคิด: ทั้งชีวิตไม่ได้พบความสุขความสงบเลย

ความดิ้นรนเพื่อให้ได้สมดังความปรารถนาต้องการ มิใช่ความสุข มิใช่ความสงบ แต่เป็นความทุกข์ เป็นความร้อน เป็นความวุ่นวาย…

ชวนคิด: ทางของความสุข (สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน))

ชวนคิด: ทางของความสุข (สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน))

พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนให้ทุกคนมีศีลและมีจิตใจงาม เพราะจะมีความสุขและอยู่ด้วยกันเป็นสุขจริงๆ ทุกๆ คนต้องการสุขด้วยกันทั้งนั้น ไม่มีใครปฏิเสธ แต่ทำไม…

ชวนคิด: ประโยชน์ – สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน)

ชวนคิด: ประโยชน์ – สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน)

คนที่มุ่งประโยชน์เฉพาะตนเท่านั้น ไม่เกื้อกูลใคร เป็นจำพวกเห็นแก่ตัวโดยส่วนเดียว เป็นคนคับแคบ ไม่ประพฤติการเป็นคุณประโยชน์แก่ใคร อาจเจริญด้วย…

ชวนคิด: ความดี ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก (สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน))

ชวนคิด: ความดี ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก (สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน))

ความดีที่จะทำให้สำเร็จการชนะนั้น ก็ต้องใช้ปัญญาค้นหา คือวิธีชนะที่จะไม่ต้อง…

ชวนคิด: พิจารณาหลักกรรม

ชวนคิด: พิจารณาหลักกรรม

ทางพระพุทธศาสนาสอนให้ทุกๆ คนพิจารณาให้ทราบหลักกรรมเนืองๆ เพื่อเป็นผู้ไม่ประมาท พยายามละกรรมชั่ว ประกอบแต่กรรมดี เพราะทุกๆ คน…

ชวนคิด: ผลของกรรม  (สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน))

ชวนคิด: ผลของกรรม (สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน))

ทุกๆ คนทำกรรมใดไว้ กรรมนั้นย่อมให้ผลในปัจจุบันบ้าง ในภายหน้าบ้าง ในเวลาต่อๆ ไปบ้าง ตามแต่กรรมนั้นๆ จะหนักเบาอย่างไร…

ชวนคิด: เปิดใจรับ (สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช)

ชวนคิด: เปิดใจรับ (สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช)

“คนที่มีบุญนั้น บุญย่อมคอยจ้องที่จะเข้าช่วยอยู่แล้ว เพียงแต่เปิดโอกาสให้เข้าช่วย คือเปิดใจรับนั่นเอง การเปิดใจรับก็คือเปิดอารมณ์ที่หุ้มห่อออกเสีย แม้ชั่วขณะหนึ่ง ด้วยสติที่กำหนดทำใจตามวิธีของพระพุทธเจ้า เมื่อบุญได้โอกาสพรั่งพรูเข้ามาถึงใจ…

ชวนคิด: ทุกข์เพราะการทำดี (สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช)

ชวนคิด: ทุกข์เพราะการทำดี (สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช)

“คนที่ทำดีไม่น้อย เป็นทุกข์เพราะการทำดีของตน ที่ไม่กล้าที่จะทำดีก็มี แต่คนทำดีที่ยังเป็นทุกข์ดังกล่าว ก็เพราะยังทำไม่ถึงความดีแห่งจิตใจของตนเอง จิตใจจึงยังทำไม่ถึงความดีแห่งจิตใจของตนเอง จิตใจจึงยังมีความยินดียินร้ายไปตามอารมณ์ที่มากระทบจากคนทั้งหลาย...

ชวนคิด : “พระมงคลวิเสสกถา” สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช

ชวนคิด : “พระมงคลวิเสสกถา” สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช

พระมงคลวิเสสกถา”

พระธรรมเทศนาในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันเสาร์ที่ ๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๐
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก รับพระราชทานถวาย

Share This